Descripció

Aquest sector de fortificació té els seus antecedents en el traçat medieval del segle XIV, motivat per l’eixamplament urbà del turó i la trajectòria del mur que enllaça amb la construcció dels portals de Santa Clara (o de Tarragona) i de Sant Joan (o de Sant Francesc) fins al riu. El nom prové de les sitges per guardar el blat; posteriorment, al segle XVIII, s’edificaren casernes. Actualment, el turó el corona, des del 1975, l’hospital Verge de la Cinta.

El portal de Tarragona, que ja consta obrat el 1373, va quedar integrat i adaptat dintre del nou circuit emmurallat, a la perifèria de la ciutat, sense afectacions pels enderrocs de muralles de final del segle XIX, a una zona no urbanitzada fins fa unes dècades. Els seus murs enllacen amb l’esplèndida muralla del Rastre que data de la baixa Edat Mitjana.

L’actual traçat defensiu del turó s’inicia al segle XVI, període de modernització, ampliació i adaptació als nous sistemes de defensa del seu perímetre. Els tres baluards (de la Victòria o del Carme; de les Creus i del Sant Crist) presenten planta poligonal que tendeix al pentàgon amb l’interior terraplenat per instal·lar-hi les peces artilleres.